Uvođenje Eura

Vijeće Europske unije donijelo je pozitivnu Odluku o prihvaćanju eura u Hrvatskoj od 1. siječnja 2023., dopunu uredbe prema kojoj Hrvatska postaje dvadeseta članica europodručja, te uredbu kojom se utvrđuje fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 EUR = 7,53450 kuna.

Po donošenju navedene Odluku o pridruživanju Republike Hrvatske europodručju, aktivirana je web stranica Vlade RH i Hrvatske narodne banke www.euro.hr s najvažnijim informacijama o uvođenju eura u našoj zemlji, a čiji će se sadržaj redovno ažurirati i nadopunjavati dodatnim informacijama, te odgovorima na često postavljena pitanja.

Osim na ovoj stranici, važne informacije i aktualnosti o uvođenju eura možete pronaći i na stranicama Hrvatske udruge banka.

 

Dragi klijenti, putem navedenih stranica možete se informirati i dobiti odgovore na brojna Vaša pitanja vezana uz euro, poput onih o fiksnom tečaju konverzije, dvojnom iskazivanju cijena, obilježjima kovanica i novčanica eura, rokovima zamjene novčanica i kovanica kuna za eure kao i zaštiti potrošača tijekom procesa uvođenja eura.

Etički kodeks:

Agram banka d.d. pristupila je Etičkom kodeksu čime jamči da će transparentno poslovati u procesu uvođenja eura u Republici Hrvatskoj. Pristupanjem prihvaćamo i jamčimo provedbu načela navedenih u Etičkom kodeksu. Etički kodeks (pdf)

Kao i sve ostale institucije u Republici Hrvatskoj i mi u Agram banci intenzivno radimo na pripremi naših sustava za ovu zahtjevnu tranziciju jer Vam želimo omogućiti što jednostavniji prelazak na euro. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih uz uvođenje eura, svakako nam se javite bilo kojim dostupnim komunikacijskim kanalom.

Hrvatska udruga banaka objavila je na svojim internetskim stranicama kartu bankomata na kojoj će se na dnevnoj razini ažurirati do 15. siječnja 2023. lokacije aktivnih bankomata koji su operativni za isplatu gotovine tijekom procesa prilagodbe za uvođenje eura.

Do kraja prosinca ove godine dio bankomata će se postupno i privremeno gasiti kako bi ih se prilagodilo za isplatu gotovine u eurima od 1. siječnja iduće godine. Prema planu prilagodbe, do zadnjeg dana prosinca građanima će biti na raspolaganju 1.300 bankomata koji će isplaćivati gotovinu u kunama, a od 1. siječnja iduće godine 2.700 bankomata će isplaćivati gotovinu u eurima.

Od 15. prosinca 2022. do 15. siječnja 2023. neće se naplaćivati naknada za podizanje gotovine debitnim karticama na bankomatima drugih banaka u Republici Hrvatskoj, kako bi građanima bio omogućen dovoljan broj bankomata za isplatu kuna do kraja ove godine i eura od 1. siječnja.

Obavijesti za građane Obavijesti za poslovne subjekte

 

Obavještavamo Vas da će dostupnost usluga Agram banke zbog prelaska na euro od 30.12.2022. do 2.1.2023. biti djelomično ograničene. Više informacija možete pronaći u .pdf obliku.

Obavijesti za građane

Obavijest za klijente – potrošače o uvođenju eura

Obavještavamo Vas da 1. 1. 2023. godine euro postaje nacionalna valuta u Republici Hrvatskoj. U nastavku obavijesti dostavljamo bitne informacije vezane uz uvođenje eura: u .pdf obliku.

Općenita obavijest pružatelja financijskih usluga klijentima o postupku i uvjetima preračunavanja hrvatske kune u euro

Kreditne institucije i investicijska društva navedeni u potpisu ove Obavijesti koji su ujedno i potpisnici Etičkog kodeksa za uvođenje eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: pružatelji financijskih usluga), temeljem članka 63. stavak 2. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/2022, 88/2022 dalje u tekstu: Zakon) te članaka 2. i 3. Pravilnika o obavještavanju klijenata pružatelja financijskih usluga o uvođenju eura kao službene valute Republike Hrvatske (NN 90/2022; dalje u tekstu: Pravilnik) ovim putem obavještavaju klijente o postupku i uvjetima preračunavanja hrvatske kune u euro – u .pdf obliku.

Obavijest za klijente – potrošače o zamjeni gotovine u kunama u gotovinu u eurima

Obavještavamo Vas da 1. 1. 2023. godine euro postaje nacionalna valuta u Republici Hrvatskoj. U nastavku obavijesti dostavljamo bitne informacije vezane uz uvođenje eura: u .pdf obliku.

Obavijest o privremenom ukidanju naknada za podizanje gotovine debitnim karticama Banke na bankomatima drugih banka u RH

Obavještavamo Vas da je Banka donijela odluku o privremenom ukidanju naknada za podizanje gotovine debitnim karticama Banke za potrošače (Maestro debitna kartica) na bankomatima drugih banka unutar Republike Hrvatske u razdoblju od 15. prosinca 2022. do 15. siječnja 2023. godine, a sve u cilju povećanja dostupnosti gotovine tijekom prilagodbe bankomatske mreže za isplatu eura. više pdf .pdf obliku.

Obavijest o načinu preuzimanja i instalacije AgraMbanking aplikacije za fizičke i pravne osobe

Obavještavamo Vas da je trenutno aplikaciju AgraMBanking za fizičke i pravne osobe moguće preuzeti koristeći QR code poveznice u ..pdf dokumentu.

Konverzija/pravila preračunavanja

Fiksni tečaj po kojem će se preračunavati kune u eure je:

1 euro = 7,53450 kuna.

Preračunavanje koje se odnosi na sklopljeni ugovor o depozitu, kreditu i drugom novčanom iskazu vrijednosti bit će provedeno primjenom pravila za preračunavanje i zaokruživanje na dvije decimale u skladu sa člankom 14. Zakona o uvođenju euru kao službene valute u Republici Hrvatskoj NN 57/22, 88/22, kako slijedi:
■ ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena
■ ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećava se za jedan.
Preračunavanje će se provesti na dan 1. 1. 2023. godine. Banka će provesti konverziju kuna na depozitnim, štednim, transakcijskim i drugim računima za plaćanje, platnim instrumentima i u ostalim evidencijama u kuni u iznose u eure, automatizmom, bez naknade, primjenom fiksnog tečaja konverzije u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.
Postojeći IBAN/broj računa se pri tome neće mijenjati, kao ni kartice izdane za račune na kojima je došlo do konverzije.
Prema načelu neprekidnosti pravnih instrumenata, uvođenje eura neće utjecati na valjanost postojećih pravnih instrumenata danih temeljem ugovora o transakcijskom računu, kreditu, depozitu, štednom računu i dr., originalni ugovori između Banke i klijenata će i dalje biti valjani.

Gotovina - kako do eura

Od 1. 12. 2022. potrošači će moći u Banci nabaviti početne pakete eurokovanica. Jedan početni paket eurokovanica sadržava 33 eurokovanice svih apoena, ukupne vrijednosti od 13 eura i 28 centa. Jedan početni paket eurokovanica potrošač plaća u iznosu od 100,00 kuna. Banka će moći obaviti opskrbu potrošača s najviše dva početna paketa po jednoj transakciji. Za kupnju početnih paketa neće se naplaćivati naknada. Eurokovanice iz početnog paketa ne smiju se puštati u optjecaj ni koristiti kao sredstvo plaćanja prije dana uvođenja eura odnosno prije 1. 1. 2023. godine.

Kako konvertirati kune u eure

Najjednostavniji način konverzije kuna u eure je polaganje gotovine na kunski račun u Banci prije uvođenja eura, kako bi se kunska sredstva automatizmom konvertirala u eure na dan uvođenja eura, bez naknade i po fiksnom tečaju konverzije. Nakon uvođenja eura, počevši od 1. 1. 2023. pa sve do 1. 1. 2024. godine, Banka će uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i bez naknade mijenjati najviše 100 novčanica i najviše 100 kovanica po jednoj transakciji, dok će za veće količine zamjene Banka zaračunati naknadu u skladu s vlastitom poslovnom politikom.
U slučaju potrebe deponiranja većih iznosa gotovine, obvezno je dolazak najaviti Banci.
Nakon proteka 12 mjeseci od uvođenja eura, kune u eure uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i bez naknade mijenjat će Hrvatska narodna banka. Novčanice kune će se moći promijeniti bez vremenskog ograničenja, dok će kovanice kune biti moguće mijenjati do isteka tri godine od uvođenja eura (1. 1. 2026.).

Nalog za plaćanje u kunama

Nalog klijenta za plaćanje u kunama, a koji je zaprimljen prije dana uvođenja eura te koji se treba izvršiti nakon dana uvođenja eura, Banka će izvršiti u euru, u iznosu koji odgovara iznosu kuna navedenom na nalogu za plaćanje uz primjenu ranije navedenog fiksnog tečaja konverzije i primjenom pravila za preračunavanje i zaokruživanje.
Nalog za plaćanje (uplatnica) na kojem je iznos plaćanja naveden u kunama i koji je primatelj plaćanja pripremio, tiskao i unaprijed dostavio platitelju, a koji je platitelj podnio na izvršenje Banci nakon dana uvođenja eura, Banka je dužna izvršiti u euru u iznosu koji odgovara iznosu kuna navedenom na nalogu za plaćanje uz primjenu fiksnog tečaja konverzije i u skladu s pravilima za preračunavanje i zaokruživanje, najkasnije do 30. 6. 2023. godine.

Dvojno iskazivanje cijena

Dvojno iskazivanje započinje 5. 9. 2022. godine i završava protekom 12 mjeseci od dana uvođenja eura (1. 1. 2024.). Banka je dužna u razdoblju dvojnog iskazivanja dvojno iskazivati bitne informacije za potrošače, a koji su korisnici Bančinih usluga, sukladno članku 46. Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.
Bitnim informacijama u tom smislu smatraju se sljedeće cijene i drugi novčani iskazi vrijednosti:
(i) tarifa naknada
(ii) u izvješću o stanju i prometu na transakcijskom računu koji je do dana uvođenja eura bio kunski račun: početno i završno stanje računa te iznos prekoračenja
(iii) pri pružanju usluge internetskog i mobilnog bankarstva za transakcijski račun koji je do dana uvođenja eura bio kunski račun: stanje računa i iznos prekoračenja ili raspoloživog stanja na najmanje jednom izborniku/ekranu u prikazu o računu
(iv) na bankomatu pri isplati gotovine na ponuđenim predefinirani iznosima na ekranu, te stanje računa kod upita u stanje računa ako je dostupno na ekranu i ispisu, pod uvjetom da se gotovina isplaćuje klijentu čiji račun vodi vlasnik/korisnik bankomata
(v) kod ugovora o potrošačkom kreditu u kuni koji je odobren ili se nudi prije dana uvođenja eura: ukupan iznos kredita i iznos obroka ili anuiteta u otplatnom planu i u Europskom standardiziranom informativnom obrascu (ESIS) odnosno drugom propisanom obrascu kojim se potrošaču daju informacije prije sklapanja ugovora o kreditu
(vi) kod godišnje obavijesti o stanju kredita u kunama: stanje nedospjelog dugovanja i dospjelo, a neplaćeno dugovanje
(vii) kod godišnje obavijesti o stanju depozita u kunama: stanje depozita.

Dvojni optjecaj

Odnosi se na razdoblje od 14 dana od datuma uvođenja eura, odnosno, započinje danom uvođenja eura u 00:00 sati i završava zaključno s 14. 1. 2023. u 24:00 sata, u kojem razdoblju će se istovremeno prilikom novčanih transakcija koristiti i kune (samo gotovina) i euri. Potrošači će u tom razdoblju moći plaćati i kunama i eurima, a primatelji plaćanja (trgovci i drugi pravni subjekti) bit će dužni ostatak novca vratiti u eurima.

Krediti

Krediti realizirani u kunama na dan uvođenja eura bit će konvertirani u euro prema fiksnom tečaju konverzije te se nadalje sve obveze po kreditu plaćaju u eurima.
Kod ugovora o kreditu u kuni s valutnom klauzulom u euru, svi iznosi koji proizlaze iz ugovornog odnosa, a iskazani su u euru, nakon dana uvođenja eura ostaju u euru kako je bilo ugovoreno prije dana uvođenja eura.
Kod kredita koji su ugovoreni s fiksnom kamatnom stopom tijekom cijelog razdoblja otplate, kamatna stopa neće se mijenjati.
U ugovorima kod kojih je ugovorena promjenjiva kamatna stopa parametar se neće mijenjati, osim u slučajevima gdje je kao parametar korišten NRS za kunu. Nakon dana uvođenja eura kao parametar za izračun promjenjive kamatne stope umjesto NRS-a za kunu koristit će se NRS za euro odgovarajućeg obuhvata i ročnosti.
Navedene promjene neće dovesti do porasta kamatnih stopa zbog uvođenja eura.
Korisnicima kredita u kunama ili uz valutnu klauzulu u euru uz primjenu fiksne ili promjenjive kamatne stope, Banka će dostaviti informaciju o bitnim elementima preračunavanja, parametru, marži i visini kamatne stope, uključujući, ako je primjenjivo, novi otplatni plan u euru putem individualne obavijesti najkasnije dva tjedna prije uvođenja eura.

Depoziti

Kunska sredstva na depozitima i štednim računima po viđenju na dan uvođenja eura bit će konvertirana u eure uz primjenu fiksnog tečaja konverzije.
Vlasniku ugovora o depozitu u kuni ili uz valutnu klauzulu u euru uz primjenu fiksne ili promjenjive kamatne stope uz parametar koji prestaje ili se mijenja zbog uvođenja eura, Banka će dostaviti individualnu obavijest s informacijom o preračunavanju, parametru i visini kamatne stope najkasnije dva tjedna prije datuma uvođenja eura.

Računi

(i)  Vaše poslovanje nakon 1. 1. 2023. godine i nadalje će se nesmetano obavljati putem transakcijskog računa (tekući, žiro račun, račun izuzet od ovrhe) te internetskog i mobilnog bankarstva
(ii) Uslijed uvođenja eura kao domaće valute spojit će Vam se novčani iznos konvertiranih kuna s postojećim eurskim iznosom koji ste imali na transakcijskom multivalutnom računu. Ukoliko ne želite da Vam ukupan eurski iznos sredstava ostane na tekućem ili žiro eurskom računu, u svakom trenutku možete dio eurskih sredstava prebaciti na drugu vrstu proizvoda koju Banka ima u ponudi, npr. štedni račun po viđenju, depozit i sl. Ukoliko ste koristili dopušteno prešutno prekoračenje, uslijed sjedinjenja sredstava s dijela kunskog i deviznog računa, na Vašem računu doći će do umanjenja iskorištenog iznosa prešutnog prekoračenja, uz napomenu da Vi i nadalje možete koristiti ukupno odobreni iznos prešutnog prekoračenja
(iii) Vaš IBAN broj računa ostaje nepromijenjen
(iv) Vaše odobreno prešutno prekoračenje po tekućem računu ostaje nepromijenjeno
(v) Vaši ugovoreni Trajni nalozi i nadalje će se provoditi nakon 1. 1. 2023. godine, s napomenom da će se Trajni nalozi kod kojih se je do sada provodila konverzija iz kuna u eure, provoditi u eurima, dok će se Trajni nalozi koji su se do sada provodili iz eura u kune prestati izvršavati
(vi) Ukoliko ste imali Opunomoćenika po transakcijskom multivalutnom tekućem ili žiro računu koji je bio ovlašten samo za kune ili samo za eure, da bi Punomoć nastavila važiti Vašu Punomoć morate potvrditi svojim dolaskom u najbližu Poslovnicu Banke. Ukoliko ne potvrdite postojeću Punomoć, Punomoći se ukidaju 1. 12. 2022. godine. Reguliranje punomoći se provodi putem obrazaca Punomoći i Opoziv punomoć temeljem kojih se je ista i ugovarala u poslovnicama Banke. Potvrđivanjem Punomoći Vaš opunomoćenik će imati uvid u povijesni pregled Vaših prethodnih transakcija u kunama

Kartice

Vaše kartice: Maestro debitna, Mastercard charge, Mastercard revolving ostaju vrijediti do datuma označenog na kartici uz korištenje istog PIN-a

Privremena nedostupnost usluga

Zbog tehničke zahtjevnosti uvođenja eura, krajem prosinca 2022. i početkom siječnja 2023. bit će ograničena dostupnost sljedećih usluga: bankomata, mBankinga, NetBankinga i korištenja kartica. O točnom razdoblju nedostupnosti ovih usluga obavijestit ćemo vas pravodobno na našoj internetskoj stranici i kroz druge komunikacijske kanale (primjerice, u aplikaciji mBanking, kroz NetBanking,e-mailom, sms-om i sl.).