Zaštita osobnih podataka

Stupanjem na snagu Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka 25. svibnja 2018. godine, primjenjuju se nova pravila za zaštitu osobnih podataka koja Agram banka primjenjuje u svom poslovanju.

Jedno od temeljnih prava pojedinca je i zaštita obrade njegovih osobnih podataka.

Agram banka d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 74, OIB: 70663193635 prikuplja, obrađuje i koristi osobne podatke u skladu s Općom Uredbom o zaštiti podataka.

Agram banka je odgovorna za osiguranje adekvatne zaštite obrade osobnih podataka pojedinaca te sukladno tome provodi sve odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere.

Informacije koje je Agram banka sukladno odredbama Uredbe dužna dostaviti fizičkoj osobi od koje prikuplja i obrađuje osobne podatke se nalaze na obrascu Banke – Informacije o obradi podataka (IOOP).

Više informacija o zaštiti privatnosti na internetskoj stranici Agram banke možete pročitati na Izjavi o zaštiti privatnosti na internet stranici.

KOJI ZAKON UREĐUJE ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA?

OPĆA UREDBA O ZAŠTITI PODATAKA

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (dalje u nastavku: Uredba), primjenjivat će se u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine.

Uredba predstavlja bitan napredak u području zaštite osobnih podataka kojom se osigurava zaštita prava i temeljnih sloboda pojedinaca u vezi s obradom njihovih osobnih podataka. Isto tako, utvrđuju se pravila povezana u pogledu obrade osobnih podataka i pravila povezana sa slobodnim kretanjem osobnih podataka. Nadalje, općom Uredbom se osigurava ujednačeno i jednoobrazno postupanje nadzornih tijela za zaštitu osobnih podataka, što će imati za posljedicu jednostavniju i jednaku zaštitu prava svih pojedinaca u Europskoj uniji. Uredba propisuje prava pojedinca, obveze Banke koja obrađuju osobne podatke kao voditelja obrade, odnosno izvršitelja.
Uredba se primjenjuje na sve državne institucije koje su dužne obrađivati osobne podatke u okviru njenih odredaba, osim u slučajevima obrade osobnih podataka koju obavljaju nadležna tijela u svrhu sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija, uključujući zaštitu od prijetnji javnoj sigurnosti i njihova sprečavanja.

ŠTO SE SMATRA OSOBNIM PODACIMA?

Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca. Jako je širok spektar što su osobni podaci, jednostavnije rečeno to su: ime i prezime, email adresa, slika, bankovni podaci, identifikacijski broj, glas, adresa, broj telefona, IP adresa, objava na društvenim mrežama, povijest bolesti, popis najdraže literature ili pjesme, ako takvi podaci mogu fizičku osobu čiji se identitet može utvrditi, dovesti do izravnog ili neizravnog identificiranja uz pomoć pojedinog identifikatora. Neposredno prije prikupljanja osobnih podataka subjekt koji ih prikuplja ima obvezu pružanja informacija u koju svrhu se podaci prikupljaju, na temelju koje pravne osnove, komu se podaci otkrivaju te o pravu pojedinca da svojim podacima pristupi, da zahtijeva njihov ispravak ili eventualno brisanje.

ŠTO SE SMATRA OBRADOM OSOBNIH PODATAKA?

obrada osobnih podataka obuhvaća radnje poput prikupljanja, bilježenja, čuvanja, uvida, otkrivanja, prenošenja ili uništavanja. Svaka obrada osobnih podataka trebala bi biti zakonita i poštena. Za pojedince bi trebalo biti transparentno kako se osobni podaci koji se odnose na njih prikupljaju, upotrebljavaju, daju na uvid ili na drugi način obrađuju, kao i do koje se mjere ti osobni podaci obrađuju ili će se obrađivati. Načelom transparentnosti traži se da svaka informacija i komunikacija u vezi s obradom tih osobnih podataka bude lako dostupna i razumljiva te da se upotrebljava jasan i jednostavan jezik.

Službenik za zaštitu podataka Agram banke d.d.

E-mail: dpo@agrambanka.hr

Ulica grada Vukovara 74, 10 000 Zagreb

Pošaljite upit!

Obrada podatka u OSR sustavu

lip 16, 2021

U skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (dalje u tekstu: Uredba) dajemo Vam ove informacije kako bismo Vas upoznali s mogućom obradom Vaših podataka u Osnovnom sustavu registra (u daljnjem tekstu: OSR sustav).
OSR sustav je sustav obrade i razmjene podataka o klijentima između kreditnih i financijskih institucija kao korisnika OSR sustava (u daljnjem tekstu: korisnici) posredstvom HROK za potrebe procjene kreditne sposobnosti i/ili upravljanja kreditnim rizikom.
U smislu Uredbe, korisnici su i pojedinačni i zajednički voditelji obrade u OSR sustavu, a društvo Hrvatski registar obveza po kreditima d.o.o. Zagreb, Ulica Filipa Vukasovića 1 (u ovom tekstu: HROK), je, ovisno o situaciji, njihov pojedinačni ili zajednički izvršitelj obrade.
U skladu s člancima 13. i 14. Uredbe, ovime Vas, kao svog klijenta u svojstvu dužnika, sudužnika i/ili jamca, obavještavamo da mi, kao jedan od korisnika OSR sustava, obrađujemo Vaše osobne podatke u OSR sustavu ako prema nama imate, ili ste imali, novčanu obavezu (kao što je primjerice kredit ili prekoračenje po računu ili dugovanje po kartici, itd.). Vaše podatke, uključujući i osobne podatke, obrađujemo u OSR sustavu na način da ćemo razmjenjivati podatke o Vašim novčanim obvezama s drugim sudionicima ORS sustava.
Više informacija o obradi podataka u OSR sustavu pročitajte u dokumentu Informacije o obradi osobnih podataka u OSR sustavu.
Aktualni popis korisnika OSR sustava objavljen je na internetskoj stranici HROK-a – Korisnici OSR sustava.