Pravila privatnosti

O PRAVILIMA PRIVATNOSTI

Društvo Agram Banka d.d., sa sjedištem u Zagrebu na adresi Ulica grada Vukovara 74, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS) 080003981, OIB: 70663193635 (dalje u tekstu: „AGRAM BANKA“) kao pružatelj usluga web-stranice https://www.agrambanka.hr/ zauzima se za zaštitu privatnosti osobnih podataka.

AGRAM BANKA posvećena je zaštiti i poštivanju Vaše privatnosti. Pročitajte ova Pravila privatnosti pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako AGRAM BANKA prikuplja Vaše osobne podatke te kako će se oni koristiti. U pogledu osobnih podataka, AGRAM BANKA je „voditelj obrade“, odnosno onaj koji određuje potrebe za koje i sredstva kojima se osobni podaci obrađuju.

Ova Pravila privatnosti objašnjavaju kako AGRAM BANKA prikuplja, koristi i upravlja Vašim osobnim podacima koji se nalaze na web stranici i koji su AGRAM BANCI dostupni korištenjem web stranice https://www.agrambanka.hr/.

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: „Opća uredba o zaštiti podataka“), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: „Zakon“) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, AGRAM BANKA je kao voditelj obrade osobnih podataka korisnika svojih usluga, izradila ova Pravila privatnosti.

Pravila privatnosti temelje se na sljedećim načelima obrade osobnih podataka:

  • načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse
  •  načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka
  • načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka
  • načelu ograničene pohrane
  • načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka
  • načelu odgovornosti
  • načelu povjerenja i poštene obrade
  • načelu oportunosti (svrhe obrade) i
  • načelu obrade u neimenovanom (anonimiziranom) obliku.

Ova Pravila privatnosti primjenjuje su na sve usluge koje nudi AGRAM BANKA, pri čemu je cilj Pravila privatnosti na jasan i transparentan način upoznati Vas kao korisnika s postupcima obrade Vaših osobnih podataka i Vašim pravima. Prije svega, Vi kao korisnik možete se u svakom trenutku obratiti AGRAM BANCI sa zahtjevom za izmjenom ili dopunom i/ili ažuriranjem podataka koji se na Vas odnose, kao i sa zahtjevom za očitovanje o tome u koje svrhe želite ili ne želite da se Vaši podaci obrađuju.

Informacije koje je Agram banka sukladno odredbama Uredbe dužna dostaviti fizičkoj osobi od koje prikuplja i obrađuje osobne podatke se nalaze na obrascu Banke – Informacije o obradi podataka (IOOP).

Više informacija o zaštiti privatnosti na internetskoj stranici Agram banke možete pročitati na Pravila privatnosti.