Moguće promjene Anuitet u HRK
Bez promjene na dan izrade otplatnog plana
Uvećanje kamatne stope za 2 p.b.
Deprecijacija tečaja za 10%
Uvećanje KS za 2 p.b. i deprecijacija za 10%

Vrijednosti su preračunate po važećem srednjem tečaju HNB za pojedinu valutu.
Izračun je samo informativan i ne može se koristiti u druge svrhe.